โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554
มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก


     เนื่องจากมีผู้สนใจร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทางโครงการจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบแรก แบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรก จำนวน 426 ราย ซึ่งประกาศในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ส่วนที่สองจำนวน 734 ราย ส่วนที่สามจำนวน 165 ราย และส่วนที่สี่จำนวน 43 คน  รวมผู้ผ่านการประกวดรอบแรกทั้งสิ้น 1,368 ราย

     โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบแรกจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาการเขียนแผนธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางโครงการจะแจ้งรายละเอียดการอบรมให้ผู้ผ่านเข้ารอบทราบทาง email อีกครั้ง

     รายละเอียดการอบรม สัมมนาการเขียนแผนธุรกิจ

 • » วันที่อบรม: วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.

 • » สถานที่: ณ ห้องจิตสามัคคี ชั้น 11 ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ  (คลิกเพื่อดูแผนที่)

 • » หัวข้อในการอบรม สัมมนา:

  • วิธีการเขียนแผนธุรกิจที่ดี
  • กลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • การประมาณการด้านการตลาดและการเงิน
  • ความเป็นไปได้และโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
  • SWOT Analysis
  • ตัวอย่างของแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง + Case Study
  • อธิบายขั้นตอนในการส่งแผนขั้นต่อไป

 • » กำหนดการ

 • 13.00 – 13.30 น.   ลงทะเบียน
  13.30 – 13.45 น.   กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย คุณวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
  13.45 – 14:00 น.   ความสำคัญของผู้ประกอบการที่มีต่อระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน
      โดย ผศ.ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดี และหัวหน้าโปรแกรมภาวะผู้ประกอบการ
      และนวัตกรรม (หลักสูตรไทย) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  14:00 – 14:15 น.   ความสำคัญของแผนธุรกิจที่มีต่อผู้ประกอบการ
      โดย ดร.พรเกษม กันตามระ  หัวหน้าหลักสูตรการจัดการผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
      วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  14:15 – 15:00 น.   เทคนิคและหลักการสำคัญเพื่อการเขียนแผนธุรกิจที่ดี
      โดย อาจารย์ กฤษกร สุขเวชชวรกิจ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจ
      วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  15:00 – 15:45 น.   เทคนิคและหลักการสำคัญเพื่อการวางแผนและประมาณการเงินที่ดีทางธุรกิจ
      โดย ดร. ปิยภัสร ธาระวาณิช หัวหน้าโปรแกรมการจัดการด้านการเงิน (หลักสูตรไทย)
      วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  15:45 – 16:30 น.   รูปแบบและเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการสานฝันธุรกิจไทย 54
      โดย อาจารย์ กิตติชัย ราชมหา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการเงินและธุรกิจ
      วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
ชื่อ นามสกุล
กนกรส ทิมา
กรกฎ บุรินทร์กุล
กรกฎ  สนิทตันสกุล
กรขวัญ วุฒินันทเกษม
กรรณิการ์ อยู่คง
กรศิริ อภิชนางกูร
กรินทร์ ทองคำ
กฤชนันท์ กำปั่นทอง
กฤตภัทร มกราภิรมย์
กฤษณา พสุธาโกมลมาลี
กษวรรณ กังวาลพิวัฒน์
กอบพงศ์ นวพันธ์
กัลชลิกา เจริญศิลป์
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
กาบกัญญา สีที
การะเกด ควรถนอม
กิตติพิชญ์ แซ่ลิ้ม
กิตติ์รวี ธีราพรหมเพชร์
กิติบดี เศรษฐนันท์
กุลปาลี พาเกิดสุขทวี
กุลวดี เลิศปัญญาสัมปทา
กุลวรรธน์ ภักดีพิบูลย์
เกรียงไกร วโรดมวิจิตร
เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์วันชัย
เกษราพร มั่นคงศุภฤกษ์
ขจีลักษณ์ เฉียบแหลม
คณิต วิภวศุทธิ์
งามตา แพรงาม
จงจิต อนันต์คูศรี
จรัญ ฤทธิ์มังกร
จรัสกร หมายชัย
จันทนา แสงเจริญทรัพย์
จันทนี ทาคำมา
จามิกรณ์ กาตาสาย
จารุวรรณ ไชยธานี
จิตตรักษ์ เทพย์ปฎิพัธน์
จิตติ กรินทร์
จิรฉัตร สุวรรณชนะ
จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
จิโรจ วุฒิพลากร
จุฑาศิษฐ์ เมฆวงศ์ตระการ
เจนจิรา โสพล
ใจกานต์ ศิริวงษ์
เฉลิมชัย มากประภา
ชนัสนันท์ รัตนวรางกูร
ชนากานต์ ศรีสินทร
ชยพล อังศุภัทร์
ชยิน แซ่พุ่น
ชริณทิพย์ เทพสถิตย์
ชวลิต ลือเดช
ชวิน ชูสกุล
ชัชวัสส์ ลีนิล
ชัชวาล บำรุงจิตต์
ชัยวัฒน์ สินสวัสดิ์
ชัยสิทธิ์ ชัยมงคลอนันต์
ชาญชัย วัฒนวิเชียร
ชานน อารยสมบูรณ์
ชานนท์ ใจจันทึก
ชุติมา ร่มโพธิ์ชี
ญาดาภา ลาภพิทักษ์มงคล
ฐานทัพ อินทอง
ฐิติมา ใจเด็ด
ณปภัช บุญเรืองถาวร
ณพพัณณ์ เจริญพร
ณฤทัย บุญประเสริฐ
ณัชนก  นิสวงษ์
ณัชพล ภิญโญชนม์
ณัฏฐ์ เกษมอัครวิภาส
ณัฏฐดา  ดวงชัย
ณัฐกานต์ แก้วรัศมี
ณัฐชนก กลิ่นคุ้ม
ณัฐธิมา บุญมา
ณัฐพล ธนเศรษฐทวี
ณัฐพล พงศ์ศุภสมิทธิ์
ณัฐพันธ์ อึงรัตนะ
ณัฐยา ดาราวงษ์
ณัฐวัฒน์ พุฒิวีรศักดิ์
ณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์
ณาตยา เฉลยอาจ
ณิฐชานันท์ เศรษฐธนนันท์
ดนุรุจ พลีบัตร
ดลชัย ใจเมคา
ดารารัตน์ บางพระ
ดำเกิง กิจวรรณพัฒนา
ดำรงศ์ศักดิ์ จันทาพูน
ดิษญา ลิ้มตระกูล
ดุษฎี สืบแสงอินทร์
ตรัย ศรีหทัย
ตรี ศรีธงชาติ
ตฤณ บำรุงสวน
ถนอมพร สมสมัย
ทรงพล บัวสถิตย์
ทศพร มั่นจีน
ทัศนัย บำนาญนพวงศ์
ทานุดิช วรวนิชย์
ทินพล หวังเจริญสุข
ทินพัทธ์ เลิศโสภา
ทิพย์วิมล ดวงจิตร
ทิพสุดา ดวงมะวงศ์
เทิดสกุลชัย มาภา
ธงทรรศน์ วชิรเสรีชัย
ธนพล ภักดี
ธนวรรณ ภู่อิสสระกุล
ธนวัฒน์ มโนลม้าย
ธนวัฒน์ วนรัตน์ศิริกุล
ธนวิชญ์ โกสวัสดิ์
ธนัสม์ สุกใส
ธนากร พรหมยศ
ธนากร สุนทร
ธเนศ การสมเหมาะ
ธรรพรรษ์ โรจโชติกุล
ธัญลักษณ์ เสรีเจริญสถิตย์
ธาดา คุ้มเณร
ธาดา ศิริปมิตต์ดุล
ธิดารัชต์ ตกแต่ง จูประพัทธศรี
ธิดารัตน์ โซ๊ะเฮง
ธิราภรณ์  ตกแต่ง
ธีระพงษ์ บัวศรี
ธีราภรณ์ อู่อรุณ
ไธพัตย์ พลรวีโรจน์
นคเดช แสงประจักร
นนทรี เผ่าจินดา
นพพันธ์ ศิริชัยเอกวัฒน์
นพวรรณ อนันตสุข
นภวัลย์ เนตรแจ่มศรี
นภา ศศลักษณ์
นภารัตน์ โอสถากุล
นรเทพ สุระแสง
นฤชล รักวงษ์ฤทธิ์
นฤมล แผนกำเหนิด
นลินี เอี่ยมขำ
นวพร แซ่ตั้ง
นวพล จิตตอารี
นวลนลิน พานจันทร์
นัชรวัฒน์ คุ้มเผ่า
นันทภัค  พุฒิธร
นาฎนภางค์ เครือหงส์
นาตยา น้อยเจริญ
นาทิต ชวาลทรัพย์
นิตยา ภู่บำเพ็ญ
บริพัตร กิตตวุฒิ
บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ
บุญทุ่ม ชนะพันธ์
บุรินทร์ จันทร์จำรัสศรี
บุลากร ตั้งเขียวเจริญ
บุศรินทร์  ดวงรักษา
บุษราคัม บุญญลักษม์
บูชา ทรัพย์เจริญ
เบญจณารัตน์ พรหมไกรฤทธิ์
ใบไผ่ ศีลรักษ์
ปฏิภาณ ชุมนุมมณี
ปธิกร กัณหาชัย
ปภาดา อมรนุรัตน์กุล
ปรเวสน์ ศษิธาดล
ประพล เจนพิทยา
ประภาพร จติ
ประภาพร อุ๋ยตระกูล
ปรามธนี วงศ์พรหมเมศร์
ปริยาภรณ์ วงษ์ประทีปศิริ
ปรีชา เตโชชะ
ปวร โปร่งจิตต์
ปวริศา ไชยสีมา
ปวริศา ศรีจิระปกรณ์
ปวีณะ หวานชะเอม
ปวีณา นาคแก้ว
ปองเดช อินทพล
ปัจจ์ บุญกาญจน์วนิชา
ปิติพร เกียรติประดังกุล
ปิยธิดา แซ่เลี่ยง
ปิยวรรณ จิราวรรณสถิตย์
ปิยะ พงศกรไพศาล
ปิยะพนธ์ นนทกานันท์
ปิยะพร เสือพัีนธู์
ปิยาภรณ์ พรมทา
ปุณฑรีก์ เหลืองนาคทองดี
ปุณยนุช หนูทอง
ฝนทิพย์ เสมียนกุล
พงศธร ภมรสูตร
พงศ์วุฒิ คุ้มบุญมี
พจนาถ ยิ่งทวีสิทธิกุล
พรชัย เกียรติทวีพงษ์
พรชัย ขำตาเถร
พรชัย ปานบ้านแพ้ว
พรชัย วัชรวิทยสุนทร
พรธนา แซ่จึง
พรนภา ธีรัตถานนท์
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม
พรเพ็ญ แสงวันทอง
พรภัทร สมาบัติวุฒิไกร
พฤทธิพงศ์ ลิมาภรณ์วณิชย์
พลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์
พัชรากร ธราวุธ
พัชราภรณ์ ว่องรักษ์สัตว์
พัณณิตา มินโด
พิชญากร ทวีสิน
พิชิต ศรีภิรมย์
พิเชษฐ์ สุธีรไกรลาศ
พิมพ์พร ตันติกิตติชัยกุล
พิมพ์พิพัส โสระฐี
พิมพ์ลักษณ์ ระจิตดำรงค์
พิรพัฒน์ วสุ
พิริยะ แก้วปฐมศรี
พีรญา ชินโสภณจิต
พีรศักดิ์ สุวรรณานนท์
พีระญา วงศ์วิทวัส
พุทธชาด วชิรจุติพงศ์
เพ็ญสินี เฟื่องฟูวงศ์รัตน์
แพรวไพลิน แซ่ตั้น
ไพฑูรย์ ผลากร
ไพบูลย์ สุขหา
ไพรัช ชิตพันธนากร
ไพลิน อิ่มสอาด
ภควัต ศรีธัญรัตน์
ภวัต เรืองยิ่ง
ภะลักษณ์ ทะเกิงลาภ
ภัณฑิรา นามไพโรจน์
ภาชินี ใจละออ
ภาณุกร ลิมปิสวัสดิ์
ภานุวัตร บุญมาเลิศ
ภาพวาด เจริญฉิม
ภูเบศ จิตตยานนท์
ภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย
ภูรินทร์ มากอารีย์
ภูวเดช จีระพันธ์
มงคล ตั้งกิจสุวานิช
มณีกาน ศรีประไพ
มรรษมน ใจมุ่ง
มาธวี วชิรสิทธิธนเดช
มาริสา แซ่อือ
มินตรา สุขมาก
เมธาสิทธิ์ แซ่ลิ้ม
เมธาสิทธิ์ ลงสุวรรณ์
เมลดา กิตติกุลมาศ
ยงพฤทธิ์ เยี่ยงอร่ามกุล
ยงยุทธ บุญพงษ์มณี
ยุทธนา พรหมสมบัติ
รฐนนท์ ฟูเกียรติ
รวิษดา วงษ์โกวิทย์
รวีวรรณ ลือบูรณะรัตน์
ระวีวรรณ คำชู
รัชนีพร วงษ์ยศ
รัญญา แท่นขำ
รัฐธนนท์ ศรีนิธิโรจน์
รัฐธนินท์ ไตรมณีพงศ์
รัตนพล คาร์เตอร์
ราตรี มาลัยแก้ว
รุ่งโรจน์ แซ่ตั้ง
เรื่องวิทย์ อินต๊ะ
ฤทัยรัตน์ บุญมีสุวรรณ
ลลินทิพย์ สมบุญเรืองศรี
ลัดดาวัลย์ เจริญหิรัญศิลป์
ลินดา ไกรวณิช
เลอลักษณ์ ศรีเกษมศิรา
วนิดา สิริรัตนพลกุล
วรกมล อารยะตระกูลลิขิต
วรชาติ ชื่นวงศ์อรุณ
วรพจน์ สราญเลิศ
วรพรณ์ เดชะสกุล
วรพล สากลวารี
วรรณชนก แก้วประเสริฐ
วรรณธรณ์ กิตติวงศ์สุนทร
วรรณภา เลาวาณิชกุล
วรรณา ภูมิสมบัติ
วรรณิศา พลเยี่ยม
วรรวิษา บือแน
วรลักษณ์ เลิศอนันต์ตระกูล
วราภรณ์ เชียรวัฒนาสุข
วริยา เข็มทองประดิษฐ์
วศินี ใจสอาด
วัชรพล โชตเชาว์โรจน์
วัชระ โตมาซา
วันทนา ประชาไนย์
วาทิต สิงห์ทอง
วาสนา นิ่มเพ็ง
วิญญ ทองทั่ว
วิฑูรย์ ศรีเสกสรร
วิทธวัช แป้นอ่อง
วิทยา กาญจนโกศล
วิทยา พฤฒิมงคล
วิทวัส วิทยาไกรเลิศ
วิภาวรรณ พวงจำปี
วิรุฬ ทัศญาณ
วิไลลักษณ์ สุวรรณรัตน์
วิไลวรรณ จันทเสฏโฐ
วิวัฒน์ อมรวนิชย์กิจ
วิวิด รัตนอุบล
วิษณี มณีอินทร์
วิสวัส โชติเบญจกุล
วีรเกียรติ เพิ่มกิจไพศาล
วีรพงษ์ สมภารไธสง
วีรยา คุณครากรสกุล
วีรศิลป์ อชิรพัฒน์กวี
วีระพงษ์ ผ่านทอง
ศมาภรณ์ ณ พัทลุง
ศรัณย์ ทองกิ่งแก้ว
ศรัทธาสมัคร อ่อนรัตน์
ศราวุท บัวสุวรรณ
ศราวุธ บุญบำรุงทรัพย์
ศศิกานต์ เลิศลำเนาชัย
ศศิมาภรณ์ คำโภ
ศิริ ศิริศักดิ์โสภิต
ศิริ สมุทคีรี
ศิริวรรณ วิทยาการโกวิท
ศิวัสว์ โสภา
ศิวาพร ศรเจริญ
ศุภกิติ ธีรเนตร
ศุภชัย โพธิ์ศรีคุณ
ศุภโชค บุญชื่น
ศุภณัฐ อนุพันธ์
ศุภมาศ ใจเที่ยง
ศุภเลิศ เจริญทรัพย์
ศุภสิทธิ์ จาวโกนันท์
เศรษฐ์ เย็นฉ่ำ
สมบัติ ชาญยุทธกร
ส่รส้รนัน นันั้ร้าน
สรัญญา เตชะมโนดม
สรายุทธ ทรงวุฒิ
สลักจิต กาสี
สัณฐิติ ปิยคุณากร
สัตยา กัณฑเจตน์
สันติ อัครถิรกวิน
สัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์
สายขวัญ ศิริพงษ์
สิทธิพงศ์ เตชพรสุข
สิทธิศักดิ์ เชยกลิ่นเทศ
สินจัย เดาะสูงเนิน
สิริกัญญา พันธุ์ศรีศักดิ์
สิริวราภรณ์ มานะเสถียร
สุกัญญา บุญมา
สุกัญญา มินซาตีละ
สุกานดา การดี
สุขุมา กิตติภูมิชัย
สุคณา เอกชูเกียรติ
สุดารัตน์ ยโลดม
สุทธิชัย เทืองประสิทธิ์
สุทธิพงษ์ เกิดทอง
สุธิดา แสงประเสริฐ
สุนทรี เซี่ยมอวยไชย
สุนิสา ราชาหมื่น
สุนีรัตน์ พวงมาลัย
สุพจน์ นวลช่วย
สุพรรณภูมิ ยืนยง
สุพรรษา พิกุลขาว
สุเมธ โชคอัมพรทรัพย์
สุรเกียรติ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สุรเชษฐ์ ชื่นสินธุ์วน
สุรเดช อัศวปยุกต์กุล
สุรพักตร์ อาสาคติ
สุรสิทธิ์ มะดะเรส
สุรัส หิรัญมุทราภรณ์
สุรินทิพย์ แสนทอง
สุริยะ ศรีเสาวคนธ์
สุรีย์นุช พฤกษางามชล
สุรีรัตน์ แซ่ลี้
สุรีรัตน์ สูตะบุตร
สุรีรัตน์ ใอจ้อย
สุวรรณี สุนทรมณีโชติ
สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์
สุวิภาส อัศวเทพเมธา
เสฏฐนันท์ ช่อฟ้า
เสาวลักษณ์ มูลคำ
หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล
หนึ่งฤทัย ฉิมมานิตย์
หัสนัย สดใส
หิรัญพัฒน์ เรืองไชย
อดินัย รัตน์นนท์
อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์
อนุษรา ไชยชนะ
อภิชาติ อึ้งเจริญ
อภิญญา แซ่หลิม
อภิญญา  สุขพงษ์
อภินันท์ ทวีสังข์
อภิสรา ศกุนรักษ์
อมรรัตน์ ศรีเลิศ
อรญา ราษฎร์นิยม
อรณี ศรีสัปปุริส
อรนิดา นิมมิต
อรพรรณ ศิริวิเทศ
อรรถพล เตชะไพรัตน์
อรรถวัจน์ สายสร้อย
อรวัณย์ สืบสิมมา
อรอุมา พูลสวัสดิ์
อริยะ ตั้งสุนทรธรรม
อรุณี นิ่มละออ
อลิสา วงษ์เจ๊ะเซ็ม
อักษรา เจียรวนาลี
อัครพนธ์ พรหมไกรฤทธิ์
อังควิภาษ์ ตระกูลวีระยุทธ์
อังสุมาลิน จำนงชอบ
อัชฌา ฉิ่งทองคำ
อาคม สุวรรณกันธา
อาจารีย์ คุณานุรักษ์กิจ
อาทิตา คงคารัตนรักษ์
อาภรณ์ โพธิ์ศรี
อาภาพร กิติกรรณ์
อาวีวรรณ วัฒนมะโน
อำนวย เพ็ชรแบน
อิสระ อารีจิตต์
อุทัยวรรณ โตดิลกเวชช์
อุทุมวรรณ เพชรสังหาร
เอกฉันท์ พิชิตผจงกิจ
เอกยุทธ อัศวทิภาวงศ์
เอกรัฐ ตันกิจจานนท์
เอกสิทธิ์ รัชชหะกุล
โอฬาร กลองชิต
Apiwan Moollak
Chonlaros Rattanataros
Chotika Kaewnut
Jarin Voracheewan
Krisanee Hirunyachoke
Lersan Nataphan
Mayuri Sangtong
Monchya Metasiri
Natanan Limsoitpun
Patchanipa Panupattanapong
Phattharaphon Kingkaeo
Pitchayap Tuktuangsombud
Prapatsorn Opasumpon
Praphat Buntan
Somchai Karapitak
Surapong Toumtes
Thitimon Sahasakkul
Uthaiwan Rakroo
Weera Chearanaipanit
Worawit Saetungรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ชื่อ นามสกุล
กนกกาญจน์ ศรีบุญเรือง
กนกพร วัชระชัยสุรพล
กมลชนก ทองอ่ำ
กฤติน โกสุวรรณ
กฤษฎา จับใจ
กอบกุล กลิ่นหอม
กัญญภา ใจรักษา
กัญทิมา ใจดี
กานต์นลิน กาญจนชูโต
กิตติคุณ จิตเลิศขจร
กุลยาภัสร์ ศิริวิริยวรกุล
เกรียงไกร ชวลิตทิพากร
เกษตร วิพุทธิกุล
โกวิทย์ เพียรงาน
ไกรสร ประมวลศิลป์
ขนิษฐา แจ้งไอศูรย์
ขนิษฐา ไชยชนะ
ขวัญชนก เกิดแดง
เขมณา พรมหรักษา
จรรยพร ทวนสุวรรณ
จรัสศักดิ์ วรกิจบำรุง
จันจิรา ขันติยะโย
จันทนา เพชรตะแก
จันทวัศน์ เองมหัสสกุล
จิตรติมา สมิทธิสมบูรณ์
จิตรา วงษ์จำปา
จิตรา วงษ์จำปา
จินดาพร วรเมฆปัญญา
จุฑารัตน์ พิตรพิบูลย์วงศ์
ชนันยา เตโชชะ
ชนานาถ เมธีภัทรกุล
ชนิดา เสือเปีย
ชลธิชา ชูชะเอม
ชวลิต อิทธิสาร
ชวัลณัฐ หงส์วาณิชวงศ์
ชวิพร บำรุงศักดิ์
ชวิศา ครุธรรมตาจารย์
ชวิศา ลิ่มพานิชย์
ชัญญา เหล่าศรีมงคล
ชัญญานุช บุณยกะลิน
ชุติมา ปริ่มปาน
ชุติมา มิ่งมั่นคง
ซากียะ บินสาและ
ฐกฤษณ์ กิจชัยพร
ฐนปวรรธน์ แตงอ่อน
ฐาปนา เสือทรงศิลป์
ฐิติกา คูสุวรรณ์
ฐิติพันธ์ พาเรือง
ณภัทร เงินวิบูลย์
ณัชชา วงษ์เกษม
ณัฐจีรา โพธิ์เอี้ยง
ณัฐพง ผลสุวรรณชัย
ณัฐพล กุศลาภิรมย์
ณัฐวุฒิ หวังรุ่งกิจเจริญ
ตรีกนิษฐ อยู่คุ้ม
ตวงทรัพย์ สิบสงัด
ทศพล หมัดตาเฮต
ทักษพร ตรียสรศัย
ทัชชา พลบัวไข
ทัศนนท์ ฐานประเสริฐกุล
ทินกร กานต์ดา
ทิพย์วรรณ ศิริวงศ์
ธงชัย พิมพ์อำไพ
ธนพร คำดี
ธนรัฐ ธุวสุจิเรข
ธนศักดิ์ อินทรวิเศษ
ธนัชพร ราตรีโชติ
ธนากร กุลพรศักดิ์
ธนาพร ใจสุข
ธนาวุฒิ บุญยืน
ธัญวรัตน์ เอื้อวิกรานต์กุล
ธันย์พิชา มีกุล
ธันวา อินทร์ชม
นพเก้า ศรีพันธ์
นภสร เสริมชื่อ
นภัส สรรค์วิทยากุล
นรินทร์ ม่วงน้อย
นฤมล นิ่มอนุสรณ์กุล
นลพรรณ เลาหสินณรงค์
นัฏฐา ราชปรากฎ
นัฏฐิกา ใบสิริกุล
นันทวุฒิ เจริญวงศ์สิริกุล
นันทิดา เปียอรุณ
น้ำทิพย์ โฆษิตศรวณีย์
นิธิมา อิศรางกูร ณ อยุธยา
บุญธิดา แขเขียว
แบ๊งค์ชาติ พูลพิพัฒน์
ปทุมแก้ว ศรีคำ
ประภัสสร พวงแก้ว
ปรีดิ์ประมน อนุจิตร
ปัญชลี คงธนานันท์
ปาจารีย์ นิ่มปิ
ปิยนันท์ ลีปายะกุล
ปิยวัฒน์ จ้ายหนองบัว
ปิยะบุตร อ่อนแก้ว
ปิยะวรรณ จันต๊ะ
ปิยาภรณ์ สังข์เงิน
ปิยาภรณ์ สังข์เงิน
พบพลอย เจริญเรืองเลิศ
พรประภา แก้วเปรม
พรพรรณ จันทร์หอม
พรระวี สว่างศรี
พัชราภรณ์ อ่อนเทศ
พัชรี วงษ์สุวรรณ
พันธ์วิรา ทิพย์ธนกิจ
พิกุล เจนวิริยะโสภาคย์
พิชามญชุ์ ทิพย์สุวรรณกุล
พิเชษฐ์ ภูธนประยูร
พิมประภา นาคสุข
พิริยา บุญช่วย
พิเศษ พันนาวิน
พีรยา ดิถีวิชัยกุล
พุธิตา มาสวิมล
เพชรลดา ปิดกลาง
เฟื่องลดา มนตรีสา
ภัฎรัณย์ สุทน
ภาวิดา วีระทวีมาศ
ภาสพงษ์ เตชะกสิกรพาณิชย์
ภิรัณญา ตาหล้า
มนัสชนก จิตต์ธรรม
มินตรา มหาอลงกรณ์
ยืนยง ศิริวณิชกุล
ยุวรี ภาพสิงห์
รติมา จันทรา
รัฐ มูลคำ
รัฐพล ผันอากาศ
รุ่งศักดิ์ ประจงทัศน์
เรืองวิทย์ พึ่งรัญมี
ฤทัยทิพย์ ศรีสุมาลย์
ลักขนา โชคสมงาม
ลุกมาน บุตรน้อย
วชรพร วัชระชัยสุรพล
วณิชญา บุญสม
วราภารณ์. แซ่ตัน
วัชระ บูรพาอารยวงศ์
วิชชิราภรณ์ ทองใส
วิชเนตร์ ใหญ่ยิ่ง
วิทวัส อนันตเดโชชัย
วิภาวี กิมน้อย
วีรภัทร กิตติเกิดกุลชัย
วีรวัฒน์ ทะวะบุตร
ศศิมาภรณ์ เชื้อฮ้อ
ศิริรัตน์ ฟักเกตุ
ศิริวรางค์ นวนกลางดอน
ศุภชญา รัตนสุวรรณ
ศุภลักษณ์ สุขตน
สมพร งามกมลชัย
สมพร แซ่โง้ว
สริตา ยิงวิริยะประพันธ์
สิริกาญจน์ หาญยุทธ
สุจิตรา ศรีธาดา
สุภธิดา เซี่ยงเซียว
สุวิมล เกียรติจานนท์
สุวิมล นวลศรี
อนัญญา อ้นอุดม
อภิญญา ศรีบำรุง
อภิรักษ์ แสงทองนิรันดร์
อมรรัตน์ ชูพันธ์
อมรา วิรภาสวร
อรจิรา ผูกทวนทอง
อรพรรณ ปรีชม
อรรถกานต์ มะโนวรรณ์
อรรถพร สะพะพันธุ์
อลิษา วรรณายก
อาทิ ทศพหลรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ชื่อ นามสกุล
บุษบา เปลี่ยนสกุล
มานพ โพเง
อภิวัฒน์ ไชยนุรักษ์
สุรินทร์ แซ่ย่าง
อัมรินทร์ ปุกปนันท์
อารยา มาเยอะ
อิทธิพล ศรีเพ็ชร
พงศธร สุมณฑา
อัญชลี แซ่จ๋าว
ปิยวัฒน์ บุญแสง
ยุพา กวีกิจสุชาดา
นเรศ รักสุด
สมบูรณ์ เลาหมี
ศักดา เชอหมื่อ
ลลิตา สุดรอด
เพ็ญพิชชา แซ่ย่าง
วรวรรณ พงศ์สิริลีเจริญ
ขวัญประภา รู้จบ
นภา แซ่ว่าง
มาลี ชนาวี
วราภรณ์ คุณีพันธุ์
อัมพรพันธุ์ ไล้เลิศ
รัตติกาล ขันคำ
เขมรัฐ กองแสง
สมพงศ์ แซ่มัว
วรพงศ์ แซ่ย่าง
ศิริ พงศ์สานต์คีรี
ธิดา แซ่จ่าว
สุภาพ เยมอ
ไกรสร แซ่ย่าง
อาเจค อยู่ลือ
อธิป กลั่นสกล
ธนวัฒน์ ศิริวงศ์
จิรพันธ์ ถามูล
นาถฤทัย กล่อมเกลี้ยง
แสงสุรีย์ สุดอ้น
วินัย แซ่ย่าง
มาลา แซ่ม้า
ทินกร ขจรศรี
ประสาน ภู่เสือ
อลิสา  สกุลพฤกษ์
ศลิลลา  นุกูลกิจ
เอกฤทัย  สุทธิวงศ์
 
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ชื่อ นามสกุล
กนกกาญจน์ ศรีบุญเรือง
กนกพร อารยิกานนท์
กนกรักษ์ ศรีนุกูล
กมลรัตน์ ศรีวิชัย
กรณิกา เครืออินทร์
กรรณิกา จงเพิ่มวัฒนะ
กรรณิวิกา กองตั๋ย
กรวิทย์ เรือนสวน
กฤตณ์พันธ์ ไชยยศ
กฤตพัส มังคุด
กฤตานนท์ ศรียะกูล
กฤติกา พานิช
กฤติน โภสุวาน
กฤติยา จันทรวาณิชย์กุล
กฤษฎา กล้าหาญ
กฤษฏิพงศ์ ปริพรรห์ณภัทร
กฤษดา ลิ้มตระกูล
กวิตา แก้วรัตน์
กษิดิ์เดช สิงห์ประพันธ์
กอบกุล กลันหอม
กัญจน์ลภัส อิงบุญมีสกุล
กัญญภา ใจรักษา
กัญญา เดชอุดมวัฒน์
กัญทิมา ใจดี
กันตพัฒน์ ฐิติกุลธีมาภรณ์
กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์
กัลยา ตัณติภาศวสิน
กัสสุมา ตอแลมา
กาญจนา ชัยศร
กาญจนา ภูริศักดิ์ไพศาล
กานต์ธิดา ประสงค์โสภณ
การุณย์ กรกิจเจริญวงศ์
กำพล กฤตติยานนท์
กิ่งแก้ว อาทินาถ
กิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม
กิตินาถ บทเจริญ
กิติพงษ์ โลหะกิจสงค
กุลยาภัสร์ ศิริวิริยะวรกุล
เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์วันชัย
เกศรา กุลสอนนาน
แก้วตา มุขศรี
ไกรเลิศ คัชมาตย์
ขวัญชนก เกิดแดง
ขวัญชนก หัตถา
ขวัญมนัส ธัญญวนิชพงษ์
คเณศ ศรีอมรรัตนกุล
คมกริช ยาสิงห์ทอง
ฆนัท เตชะเลิศมณี
จตุพร สุวรรณมงคล
จตุพล ปัทมรีชัยพร
จตุพล แป้นนอก
จนากร สวนสวัสดิ์
จรรยพร ทวนสุวรรณ
จักรพล อินอ่อน
จักราวุธ ชาญเชี่ยว
จันทร์จิรา รัตนวิกล
จำนงค์ ทองเหลื่อม
จิณกาญจน์ สอดศุข
จิตรติมา สมิทธิสมบูรณ์
จิตราภัทร กุศลกฤษฎา
จินตนา ศรีทักษิณากุล
จินต์ศุรี จันทีอนุกูล
จิรชัย เทียมเสริฐ
จิรเดช วัฒนพุฒิพฤต
จิรพล มั่นคงสุขเกษรม
จิราภรณ์ กลิ่นปรากฎ
จิรายุ ชาญเลขา
จิรารัตน์ ทองเสน
จิโรจ วุฒิพลากร
จีราภรณ์ ชัยชุมดัน
จุฑาทิพย์ แจ่มอรุณ
จุฑาภรณ์ สวัสดี
จุฑามาศ สุรฤทธิวุฒิ
จุฑารัตน์ รัชตโพธ์
จุฑารัตน์ เสี่ยงไช
จุฑาวดี คงชื่น
จุรีฉาย หวายเครือ
เจนจิรา ปันสีทอง
เจษฎาพันธ์ ใจแจ่ม
ฉลองชัย มาเสถียรวงศ์
ฉัตรกมล สุขสภา
ฉัตรชัย เอี่ยมชูนาม
ฉันทนา ดวงกาญจนา
ชนม์กานต์ เพ็ชรลือชัย
ชนากาญจน์ ประเสริฐสรชัย
ชนานาถ เมธีภัทรกุล
ชนิษฐ์กานต์ ตั้งจิตรวัฒนาการ
ชมนรินทร์ ดวงกาญจนา
ชมสุข ตีระวัฒนพงษ์
ชยพล เป่าชัย
ชยันต์ เสริมบุญสร้าง
ชยาภรณ์ รุ่งประเสริฐสิทธ์
ชยุต ศรีพุ่มเงิน
ชลดา สนามทอง
ชลธิชา ชูชะเอม
ชวลิต อิทธิสาร
ชวลิตร รุจิรพิสิฐ
ชัญญพจน์ ดลวงศ์อนันต์
ชัญญพิชญ์ เครือวัลย์
ชัยนรินท์ เล็กสุวรรณกุล
ชัยนันท์ โพธิ์แก้ว
ชัยยศ แสงสว่าง
ชัยวัฒน์ ถามะพันธ์
ชัยวัฒน์ อรุณคง
ชาญวิทย์ นาคไพรัชช์
ชีวธันย์ วงศ์วชิรกานต์
ชีวนันท์ อัศวสืบสกุล
ชื่อ นามกสุล
ชุติเทพ ขวัญจิตร์
ชุติมา ขจิตจิต
ชุติมา ปริ่มปาน
ชุมพล พันธ์เจริญพงศ์
ชูเกียรติ ถิรสัตยาพิทักษ์
เชวง สภาพพร
โชตินิรัดร์ จันทปร
ไชยยศ ระเวกโฉม
ไชยยันต์ วัลไชยตรพกูล
ฐกร สรชัยกาญจน์
ฐนปวรรธน์ แตงอ่อน
ฐานทัพ อินทอง
ฐาปนา เสือทรงศิลป์
ฐาปาณี แก้วยศ
ฐิติ ลีละโรจน์
ฐิติพันธ์ พาเรือง
ณชนก พิมพ์พงษ
ณฐนน วิมลธนกิจ
ณภัสกร โชติฐิติพงศ์
ณรงค์ศักดิ์ มิลเจริญ
ณรรฐพงศ์ เที่ยงธรรม
ณัฏฐวิภา สุขเกษม
ณัฐ นพปิยะ
ณัฐจีรา โพธิ์เอี้ยง
ณัฐชัย สนรักษา
ณัฐชานันท์ อังคุตโรธรรม
ณัฐพงศ์ ไสยด้วง
ณัฐพงษ์ ท่าหิน
ณัฐพงษ์ พริ้งไพเราะ
ณัฐพงษ์ สิทธิ
ณัฐพล ว่องกิตติพงษ์
ณัฐพล ศรีสง่าตระกูลเลิศ
ณัฐพันธ์ บุญวิทยา
ณัฐมน แสงชัยลาภ
ณัฐวุฒิ อินสุวรรณ์
ณัฐสินี ยิ่งศิริดิลกรัตน์
ณาตยา เฉลยอาจ
ณิชกานต์ เปรมศรี
ณิฐชานันท์ เศรษฐธนนันท์
ณิรพงศ์ เลิศวิวัตรจรัส
ดลณพร อนรรฆวีศิลป์
ดลพร ฉายประกาย
ดวงรัตน์ อรไทวรรณ
ดวงสมร ศรีสวัสดิ์
ดารารัตน์ วงษ์ชัยสมร
ดารินทร์ ศรีสวัสดิ์
ดาฤดี โชติชมภูพงษ์
ดำเกิงศักดิ์ ชาญพลาชัย
ดำรงค์ศักดิ์ จันทรวรรณ
เดชสิทธิ์ คนเฉลียว
โดม ขันเดช
ตรีบุตร วุฑฒยากร
ตรีพิทักษ์ สุยแสง
เตวิช ตั้งสถิตพร
เถลิงศักดิ์ โชติวรรณแก้ว
ทรงชัย ณะอำภัย
ทรงวิทย์ เตชะราชันย์
ทรงสถิตย์ หล่อกัณภัย
ทรัพยสุทธิ์ หอมยก
ทวีพงศ์ ภูริวัจน์เมธี
ทศพร ทองศรี
ทศพร อาษา
ทักษิณ สุนทรมนทกา
ทัศนไนย ศิริพละ
ทัศษียา คำเกตุ
ทัสนะ มากทอง
ทินกร กานต์ดา
ทิพย์เกศร มีอินทร์ถา
ทิวาพร กลิ่นทอง
เทวรักษ์ นักรบ
เทวิน ทองสุขใส
เทิดศักดิ์ บัวสุดดา
ธงอุทัย ผดุงชัยภูมิไท
ธนกร อังกีรัตน์
ธนพร สีดาเคน
ธนพัต พูลพงษ์
ธนภพ เวียงแก้ว
ธนรัตน์ ศรีประไพ
ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์
ธนศักดิ์ อินทรวิเศษ
ธนากร กุลพรศักดิ์
ธนาพร ใจสุข
ธนาพร ภักดีเศรษพงศ์
ธนายุทธ อภิโชติกร
ธนาวุฒิ บุญยืน
ธนิฐา ฉัตรเสถียร
ธนิตา เทพสงวน
ธนิน จุลไกรอานิศงส์
ธรเมคุณ สดาตระกูลวัฒนะ
ธรรมจักร คล้ายนิล
ธวัชชัย ลิ้มมณฑล
ธวัชชัย สุขสมโภชน์
ธวัชชัย สุขสว่าง
ธวัลรัตน์ คูณะรังษี
ธัชกร ตรีสง่า
ธัชพล โศภิษฐ์สิริกุล
ธัญพิสิทฐ์ กาณจนบรรเจิด
ธัญรัศม์ ชิตชลธาร
ธัญลักษณ์ สุชชวนันท์
ธัญวรัตม์ สุขเจริญผล
ธันวา อินทร์ชม
ธิดาพร พิบูลจินดา
ธิติ วิทยาธรรมธัช
ธีรพร กระจ่างศรี
ธีรภัทร ธีราพัฒนานนท์
ธีรยุทธ ไหลยิ่งเจริญ
ธีระ บุญมีรักษ์
ธีรารัตน์ เรืองกิจธนโชติ
นงนุช แสงแก้ว
นงลักษณ์ บุตรรัตน์
นที จีระชาติสกุล
นนเมศฐ์ ติวาไชยพันธ์
นพเก้า ศรีพันธ์
นพพล ชุณหพฤทธิ์
นพวรรณ อภิชนสุข
นพวัตดิ์ โสภาเศรษฐ
นฤมล ทองพานิช
นฤมล สุนทรา
นัชชา โรจน์รุ่ง
นัฏฐา ราชปรากฎ
นัดดา บุญพลอย
นัทธมน บันเทิง
นันทพร ฉัตรเมืองปัก
นันทวุฒิ เจริญวงศ์ศิริกุล
นัยรัตน์ ด่านค้ามาก
นากิตยา เทพสิงห์
นาถดรุณี อนันต์
นายดุสิต กั้วกำจัด
นาริสา วัยโพธิ์
นำพร อยู่เย็น
นิติพงศ์ ชนประเสริฐ
นิธิมา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นิสรา แก้วสุข
นุชจรีย์ อาร์ทส
นุชิตา ชุมทอง
บัญจนา ศรีพนม
บารมี แพทย์วิวัฒน์
บุญเกษม รัตนอรุณ
บุญธิดา แขเขียว
บุญพร พุนล้ำเลิศ
บุญเลี้ยง มอขุนทด
บุญเสริม สัมนาวงศ์
บุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ
บุรินทร์ ทั้งไพศาส
เบญจมาศ ต้องประสิทธิ์
เบญจวรรณ เดชสุภา
เบญจวรรณ โสขวัญฟ้า
เบ็ญยาภรณ์ วังนุชธัญวร์กุล
ปกรณ์ มุงอินทร์
ปทิตตา ลิ้มศาสตร์
ปนัดดา เป๋งใย
ปภัสสร เขียวชม
ปภาวรินทร์ บุปผาโรจน์
ปรกชล สุธีธเนศ
ปรณัฐ ขลวร
ปรเมศร์ จิระชัยวัฒน์
ประกิจ ด้วงโพธิ์ทอง
ประเจิด บัวขาว
ประชา ดุจมะยูร
ประดิษฐ์ วัฒนสุวรรณ
ประภณ บัวสร้าง
ประภัสสร พวงแก้ว
ประภารัตน์ อินทรทิพย์
ประภาส บุญทัน
ประสงค์ ประพันธ์
ปรัชนันท์ ซามาตย์
ปริยาภรณ์ วงศ์ประทีป
ปรีดิ์ประมน อนุจิตร
ปรียาพร พลศรีกาญจน์
ปวริศา ศรีจิระปกรณ์
ปวีณา ยั่งยืน
ปัทมา รุ่งโรจน์วุฒิกุล
ปาจรีย์ โสเจยยะ
ปาณิชา คชานนท์
ปานทอง บุญญวัฒน์ไพบูลย์
ปานศิริ จงอุดมเกียรติ
ปานสิริ กันกิม
ปารมี ทุยเวียง
ปาริชาติ ตั้งศักดิ์ชัยสกุล
ปาลิดา ภักดีมงคล
ปิ่นนรินทร์ ชุ่รนิกร
ปิยนันท์ ลีปายะกุล
ปิยวัฒน์ จ้ายหนองบัว
ปิยะ จัทร์สระแก้ว
ปิยะณัฐ แสงจันทร์
ปีแสง แสงสุวรรณ
ปุณยนุช หนูทอง
เปณิกา อินทรีย์
ผกาวดี เกศตระกูล
พงศ์วิทย์ ชูยิ่งยง
พงษ์เพชร นิลจินดามาศ
พจนา ณรงค์ศักดิ์ศิล
พจนีย์ กงสบุตร
พบพลอย เจริญเรืองเลิศ
พรชัย ตีรยืนยง
พรชัย วัฒนาดิลกกุล
พรชัย เอื้อครอบครอง
พรทิพย์ ลี้เจริญ
พรทิพา จีรเจริญ
พรเทพ สายบุญมี
พรประภา แก้วเปรม
พรระวี สว่างศรี
พัชรี เค้าภูไทย
พัชรี ตรีเอนกชัย
พัชรี ฤกษ์ดี
พัฒนพงษ์ โคตรมูล
พัฒนศักดิ์ พงษ์เลื่องธรรม
พัธนันทน์ ดุลย์ธนรัตน์
พันธวัช คงเม่ง
พาณิต โกพลกุญชร
พิชญากร ทวีสิน
พิเชษฐ์ ภูธนประยูร
พิทักษ์ ใจมนต์
พินันท์ จันทรกลกิจ
พิพัฒน์ หาญนรเศรษฐี
พิมพ์นารา จิตร์มงคลสุข
พิมพ์มาดา ชุติวงษ์สถิตย์
พิมลพันธ์ มอขุนทด
พิสิทธิ์ สมุทรรัตน์
พีเดนย์ นิคม
พีรดา วิบูลย์วุฒิว.ศ์
พีระพัฒน์ คำภีธัมโม
พีระยา ทรงประวัติ
พุฒิพงศ์ ทองประเสริฐ
พุทธิดา ศรีวงศ์
พูลทรัพย์ ปลื้มใจ
พูลพิพัฒน์ ภูริวงศ์วณิช
พูลสิทธิ์ จรัสแสงไพศาล
เพชรประกาย สิริเลิศสุวรรณ
เพ็ญนภา นพวิชัย
เพ็ยพิสุทธิ์ อ่อนละม้าย
เพลินพิศ เซี่ยมอวยไชย
เพียงอัมพร ทองยัง
ไพชยนต์ ศุภรานนท์
ไพฑูรย์ วรรณมาตย์
เฟื่องลดา มนตรีสา
ภควรรณ สงวนพงษ์
ภรัต อภิเดชาไชย
ภัททิรา ศุภญาโลวัฒน์
ภัลลภ สมบูรณ์บัติ
ภากร กุลศุภกร
ภาณุพงศ์ อยู่สถิตย์
ภาณุพล วณิชาชีวะ
ภานุพงษ์ ปานแดง
ภานุวัฒน์ สงวนภักตร์
ภาวิณี นิธิเวทยางกูร
ภาวิดา วีระทวีมาศ
ภาสกร แซ่จึง
ภีมภัฐราณิษฐ์ ถนอมศักดิ์ศรี
ภีรมาศ เจียรประเสิรฐ์
ภุชงค์ เจริญสุข
ภูณิชา ศุภปุณณ์ญา
ภูพงษ์ ภู่ศิริ
ภูริวัฒน์ พันธ์ชนะ
มณฑล ฉกาจวิวัฒน์
มณศุลี รัตแพทย์
มณีรัตน์ กิติชัยชาญ
มนัสวี สิขนะพิชิตกุล
มยุรี อุดร
มริษฎา แจ่มผล
มลุลี เม่นแย้ม
มาทิพย์ ปันชนาภา
มานะ ศิริประเสริฐศักดิ์
มาริสา อุดม
มุกดา คะเสนา
เมต์ธา อัศวเมธา
เมย์ ถวิลไพร
ยรรยง เลาสัตย์
ยาใจ ไพรัศมีพูลกุล
ยุทธนา พิพัฒน์ธวัชชัย
ยุภา พรมวอน
ยุวรินทร์ เศรษฐวัจน์ธาดา
ยุวรี ภาพสิงห์
เยาวลักษณ์ ฉัตรเบ็ญจรงค์
รชตธารากร จุรีกานนท์
รมิดา วิเศษรัตน์
รวิษดา วงษ์โกวิทย์
รวีพร ตรีรัตนชวลิต
รสนา กาหยี
รัชชวรรณ์ หุ่นเที่ยง
รัชฏา เฮงประเสริฐ
รัชดา เอี่ยมนวชาต
รัชดาภรณ์ ธุมาพันธ์
รัชนิกร ใจดี
รัชนี นาชาว
รัชนีภรณ์ คุปรัตน์
รัชพล ทิพย์ศักดิ์
รัชพล ศรีใส
รัชพล สุขรัตน์ไชยกุล
รัฐพล ผันอากาศ
รัตติกร ธรณีทอง
รัตนะ สำราญล้ำ
รัตนาภรณ์ บูชาพันธุ์
รัมภา คงสุขสมบูรณ์
รัศมี ศรีสุวรรณ์
รุ่งนภา คงสุทธิ์
รุ่งนารี ศรีสมวงศ์
รุ่งไพลิน นิธิกุล
รุ่งรวี วัฒนพรพรหม
รุ้งลาวัลย์ นวลเกษร
รุจิกาญจน์ แก้วจำรัส
เรณู สันติบรรณเลิศ
เรย์ณิสา จิรวัฒน์โพธิ์แสง
เรืองเดช คิดรอบ
เรืองฤทธิ์ รังษะพรหม
ฤชุตา ศาสนนันทน์
ฤดี เกษจรัล
ฤดีกานต์ ถนอมศิริ
ลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
ลภาภรณ์ เล็กล้วน
ลักขณา โชคสมงาม
ลัดดา พันธุสินธุ
ลัดดาวัลย์ เจริญหิรัญศิล
ลุนีรัตน์ บัวนำพร
เลอชาย ฤทธิรัตน์
เลิศฤทธิ์ ศุขปรีดี
เลิศลักษณ์ ยิ่งสุขวัฒนา
วชิราภรณ์ ขันฑะมลฑล
วณัชชา แซ่ล้อ
วรเดช สุขพันธ์
วรนิษฐ์ วรชัยประพัฒ
วรพจน์ จุ้ยเพชร
วรพล เพชรสว่าง
วรภร ด้วงพร้อม
วรรณลักษณ์ ดาวจันทึก
วรรณี จิตรตั้งประเสร็ฐ
วรัญชัย พันธุ์ไทยแท้
วรัญญา ภูมินริรทโชติ
วรานุสรณ์ สถาพวงศ์
วราพร ทองเกิด
วราภารณ์. เพ็ญสุขใจ
วริทธิ์ รุ่งเรืองวิชชา
วริยา มุสิกไชย
วเรศร์ พงฐ์ฐิติเทพ
วลัยพร เชื้อดี
วศิน ศุภนภสโสตดิ์
วสันต์ กิตติรัตน์ไพบูรณ์
วสุมา ศิวะพิรุฬห์เทพ
วัชรพงษ์ ภูทองกลม
วันดี ทรัพย์เกตุโสภา
วันวิสา ยางโชติ
วายุ วงษ์บัณฑิตเจริญ
วารีพร สาลิกา
วาสนา นิ่มเพ็ง
วิจิตรา มณีรัตนกิตติกุล
วิจิตรา สารบุญเป็ง
วิชชิราภรณ์ ทองใส
วิทยา สินทร
วิทิตา แก้วประจุ
วิธิวัตร สหิบุญ
วินันทา เกตุมงคลฉวี
วินิจ เหล่าชัยเจริญผล
วิภาภรณ์ แซ่
วิภาวี หงษ์สามสิบ
วิมลสิริ ตรีสุธรรมมาศ
วิรัมภา หัตถา
วิริยา พงษ์เจริญธรา
วิลาสินี บุญพิบูลย์มิตร
วิลาสินี พรหมอินทร์
วิวัฒน์ อมรวนิชย์กิจ
วีณา ทองเอี่ยม
วีรเทพ โอสถานนท์
วีรนรินทร์ เด่นชัย
วีรยา ตุลชาต
วีรวรรณ เจริญมี
วีรวัฒน์ ทะวะบุตร
วีรวิทย์ ตันมีศิลป์
วีรศักดิ์ คงหาญ
วีระวัฒน์ ฐานะประสิทธิ์
วุฒิชัย เกียรติเจริญ
วุฒิชัย คงเพียร
วุฒิชัย ชวดนุช
วุฒิชัย เพชรทองมา
วุฒิพงศ์ วงศ์ใหญ๋
เวชยันต์ เงินศรีสุข
ศราวุธ ทวีผล
ศรีนวล คุ้มปรีดี
ศศิเกษม สัทธรรมสกุล
ศศิธร มาตย์จันทร์
ศศิธร อ้นชะดา
ศศิมาภรณ์ เชื้ออื้อ
ศักดา ลิ้มโสภาธรรม
ศันสนีย์ จันทนวารี
ศานิต ขันทอง
ศิรประภา สมสวัสดิ์
ศิรวิชญ์ ก้อนคำ
ศิริญญา ชัยศร
ศิรินทิพย์ ลำดวนหอม
ศิริพร จันทรประภาส
ศิริพร โพธิ์สอน
ศิริพร สงวนเผ่า
ศิริวรางค์ นวนกลางดอน
ศิริวัตร สายบุตร
ศิริศักดิ์ ตั้งบุญชู
ศุภกร ช่างถม
ศุภกร แสวงทอง
ศุภณัฏฐ์ ปฏิภาณกุลพัชร
ศุภรศิลป์ ประมูลวงศ์
ศุภรัตน์ เทียนสิวากุล
ศุภลักษณ์ สุขตน
ศฺรินทิพย์ แสงชีจจ์
เศรษฐพงศ์ เศรษฐการุณย์
เศรษฐพัฒน์ เมืองใจ
สถิตย์วงศ์ ศุขไพศาล
สมเกียรติ โทอ่อน
สมเจตน์ ไตรพัฒนาพร
สมชาติ แซ่กือ
สมชาติ ไพบูลย์วัฒนาพงศ์
สมชาย พรมจันทร์
สมนวย กิจประดิษฐ์กุล
สมศรี คุณขุนทด
สมหวัง ภัทรทวีสิน
สร้อยสุดา คงเจริญ
สรัญญา เตชะมโนดม
สรัลพร มงคลพันธ์
สรายุทธ ทรงวุฒิ
สราวุฒิ คำโสภา
สริขวัญ ลี้ฮกเส็ง
สริริกาณ กตเวทวารักษ์
สหทัศน์ โชติวงศ์
สัญญเศรษฐ์ แสงคงทรัพย์
สันติ กองโฮม
สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์
สัพพัญญู เทียมเงิน
สัมพันธ์ บุญแก้ว
สาคร นามโครต
สาธิต นุ่นพันธ์
สานิตย์ กาญจนาหาร
สายชล วงศ์ตระกูล
สายชล สุริยะมณี
สายบัว บุญหมื่น
สาลินี เกษมเศรษฐ
สิทธิชัย ดอกไม้หอม
สิทธิณัฐ นวนสวัสดิ์
สิทธิพงศ์ เตชพรสุข
สิทธิพงศ์ นาคพจญ
สิทธิศักดิ์ กอศรีมงคล
สิริกานต์ มวยดี
สิริพร เชื้อมอญ
สิริพร ทองออน
สิริยากร กิจบุญ
สิริรักษ์ ออตะกุล
สุกัญญา น้อยหมอ
สุขสันต์ แซ่เตียง
สุจิตตา ต้นภูเขียว
สุจินดา ลลิดาพันธ์ชัย
สุดาพร ทองคำ
สุทธิกานต์ ใหญ่ศุม
สุทธิชัย เฉลิมพิชัย
สุทธิชัย ภัทรธพิยกุล
สุทธินันท์ ชัยพฤกษ์
สุทธิพงษ์ ว่องฟื้น
สุทธิพงษ์ สถิตพันธุ์เวชา
สุธาทิพย์ เวียงสิมา
สุธิดา เอื้อวิศาลสิน
สุนทร ติงสมิตร
สุนทร เปนสูงเนิน
สุนทรี เพ็งสะและ
สุนทรี สาเจริญ
สุนารี ฮิดดิง
สุนิสา จิตต์เจริญวงศ์
สุนิสา ดีลอด
สุปราณี มโนราช
สุพรรณี ผาสโพธิ์
สุพีรณัฐ กวีวัจน์
สุภคม คำสุข
สุภราภรณ์ นุ่มเนียม
สุภาภรณ์ คำเหล็ก
สุภาภรณ์ นกเม้า
สุมาลี พรหมเทพ
สุรพงษ์ จันทรเดช
สุรพงษ์ พิทักษ์ธรรมนาถ
สุรัตน์ ตั้งศักดิ์ชัยสกล
สุรัตนา ยาแดง
สุริยันต์ พาพันธุ์
สุริยา พรเทวบัญชา
สุรีรัตน์ ใอจ้อย
สุฤทัย ทรงศิริเดช
สุลักษิณี มังคละศรี
สุวภรณ์ ศรีหะรัญ
สุวรรณา ก้องเกียรติโสภณ
สุวรรณา น้อยแรม
สุวสภรณ์ บุญวงษ์
สุวิภาค วังสินธ์สุขสม
สุวิมล เกียรติจานนท์
เสาวนิตย์ ย่องเซ่ง
เสาวลักษณ์ สุขวงศ์
แสงกล้า เครือวัลย์
หฤทยา เมธาธราธิป
เหมือนฝัน พรสวัสดิ์
อดิชัย โกยรัมย์
อธิคม คงหมวก
อธิชัย วิจิตรวาณิชย์
อธิศนนท์ ศรีสุข
อนวัช รังสรรค์
อนัญญา อ้นอุดม
อนันต์ ปรีชาธนทรัพย์
อนุรักษ์ ผิวเมืองปัก
อนุรักษ์ ศรีสนิท
อนุลักษณ์ แป้นสุวรรณ
อนุวัฒน์ จิทวิทย์
อนุสรณ์ จันทร์กง
อนุสรณ์ ภิงครวัฒน์
อภัยชนม์ กนกสิงห์
อภิรดี พัฒนาบุญไพ
อภิรดี เพ็ชรขาว
อภิรักษ์ สันติมากร
อภิฤดี นาคปทุทสวัสดิ์
อภิสิทธิ์ กันดี
อภิสิทธิ์ คำเหลือ
อมรเทวี ซ่อนกลิ่น
อมรพรรณ วราห์กิจเจริญ
อมรรัตน์ พันแดง
อมรรัตน์ ลิขิตเจริญนุกูล
อมรา วิรภาสวร
อมเรศ ฤทธิรงค์
อรฉัตร โชคพิพัฒนผล
อรณัญช์ ถิระวารินทร์ยุทธ
อรทิษฎยา เศรษฐวงศ์
อรรคพล ไชยขัน
อรรณพ บุญเจริญ
อรรถพร สะพะพันธุ์
อรวรรณ เชาว์สุวรรณกิจ
อรุณฤรัตน์ ขำมณี
อรุณวสี เมฆอำพลสุทธิ์
อลิชา วรรณายก
อศพัทธ์ ชุติพงศ์สถาพร
ออปอ วงศ์สวรรค์
อัครพล นุกูลวุฒิโอภาส
อัครภันฑ์ ขาวช่วง
อังศุผลดี ปิยะเมธาง
อัจฉรา ถิรธนบูรณ์
อัญชนา สุวรรณานนท์
อัญชสา สุวรรณธีรวงศ์
อัฐพงศ์ ใจเนตร
อัมพวัน เพียดขุนทด
อัมพิกา กันทะวงค์
อัษฎา ปรีดาพีรนนท์
อาทิ ทศพหล
อาทิตย์ งามสกุลรัตน์
อาทิตย์ ศรีภิรมย์
อาทิตยา เวชสาร
อานนท์ วัชรพฤษาดี
อาบบุญ พิชัยพันธุ์
อาภา ศิริธรรม
อารีย์ กาญจนรังสรรค์
อารีวรรณ ใจหนัก
อำไพวัลย์ เช้าวันดี
อิทธิ เจสกุล
อิทธิพัทธ์ ศุภวีระชัย
อิษฏา จรูญพร
อิสรีย์ เศรษฐ์กุลรัตน์
อุดมลักษณ์ จันทรวิรัตน์
เอกกมล แจ่มใส
เอกไพลิน ลิ้มเที่ยงตรง
เอกลักษณ์ ศิลปสิทธิ์
เอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์
โอ บุญญาสัย
Achara Sophonpha
Anongnat Prapinpong
Apichart Pooplub
Arisara Dangprapai
arunrung singsatat
Buppha Thaiwat
Chawalit Boonsakuld
Ekkawat Rojanasuwa
Hatsanai Chotchutima
Jirakit Kittpornkul
Jittima Jinpipat
Kahajorn Jaroonwani
Kanaros Wourahirun
Kornchai Rungruengt
Kunyaphat Sitthikhunki
L CH
Manisa Angkasirisa
Nalapat Tanapornsal
Natpapha Phattharakij
natrawee darasuwans
Niporn Piyapanichy
Pakorn Somboonkit
Pakpoom Manit
Panipak Vareevanich
Panugorn Puengpradi
Patarapong Thannipat
patteera prachasere
Piyada Viwattanapi
Ploynapat Saksittichok
Ponlachet Pornise
Pornthep Jarunongkra
Pradenan Chaivorapo
Punsiya Jitkasemsop
Rapakorn Fukitkarn
Rathavut Treetrong
Saranchai Pisitbanyon
Sarawut Khummong
Sasiya Thongprase
Siriporn Wongwanich
Sittiporn Kulsapsek
Songsak Dandee
Sophon Klongboonji
Sopicha Poonyathan
Sumon J
Supakit Atiworaman
supaluck Srihatapela
Supreeya Maneekul
Surachai Ponchaisaw
Surat Sakulwo
Suwatchai Wamasing
Tanakorn Rattanakorn
Teerapong Sanpree
Thanakorn Phummal
Thanapush Kereewong
Theerapong Sasirojthana
Thipwimol Jaimanee
Tienrawish Anantaphru
Tiparat Khamdee
Vida Siriwongs
Vorayos Sirimittrakul
Wanida Sridech
Wanisa Siripurikarn
Wasana Atimuttisaku
Watchara Samransool
Wattikorn Jirachotepa
wichuda jangjaicharo
Wirida Sangkaev
Worakit Yeukpraser